Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more.

  Vinka

  Poznávajme svetové vína s BASF

  Opäť máme pre pestovateľov viniča pripravenú súťaž, do ktorej sa môže zapojiť každý, kto nakúpi naše prípravky na ochranu viniča vymenované nižšie v pravidlách.

  Ako odmena je pripravená zaujímavá odborná cesta – tentokrát v oblasti Porto v Portugalsku.

  Sutazny kupon Spoznavajme svetove vina 2017.pdf

  PDF (516 KB)

  Organizátor: Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o so sídlom v Bratislave, Einsteinova 23, 851 01. Spoločnosť je od 30.3.1993 zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I. vložka 4634/B (ďalej len organizátor alebo BASF) organizuje súťaž s názvom:

  "Poznávajme svetová vína s BASF" (ďalej len "súťaž")

  Oficiálne podmienky a pravidlá súťaže

  1. Termín a miesto konania súťaže:

  Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a trvá od 1.4.2017 do 10.8.2017 (ďalej len "súťažné obdobie")

  2. Kto sa môže súťaže zúčastniť?

  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je k 1. aprílu 2017 evidovaná ako poľnohospodársky podnikateľ v poľnohospodárstve, pričom právnická osoba musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a fyzická osoba - podnikateľ miesto podnikania alebo svoj podnik na území Slovenskej republiky.

  Zároveň musí byť jeho podnik zaregistrovaný v bonusovom programe spoločnosti BASF "Partnerstvo s BASF - partnerstvo profesionálov 2017".

  3. Čo je potrebné splniť?

  Je potrebné, aby účastník súťaže zakúpil počas súťažného obdobia minimálne 2 fungicídy pre použitie do viníc alebo do sadov v minimálnom množstve uvedeného nižšie.

  • Sercadis - 3 l

  • Orvego - 8 l

  • Cantus - 12 kg

  • Delan Pro - 25 l

  • Faban - 12 l

  (Ďalej len "súťažné prípravky")

  4. Prihlásenie

  Účastník súťaže je povinný sa elektronicky prihlásiť do súťaže najneskôr do 10. augusta 2017 na internetových stránkach BASF s doménou www.agro.basf.sk a do 18. augusta 2017 je povinný odoslať fotokópie dokladov potvrdzujúcich nákup uvedených prípravkov a vyplnenú návratku, ktorú obdržal poštou alebo prostredníctvom obchodného zástupcu, alebo si stiahol z internetovej stránky, kde sa do súťaže registroval na adresu BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Obálku označte heslom „Poznávajme svetová vína s BASF " Pokiaľ nebude prihlasovací formulár do súťaže riadne a kompletne vyplnený, účastník bude zo súťaže vyradený.

  5. Ceny v súťaži

  Cenou v súťaži je 4 denná Odborná cesta "Poznajme svetová vína s BASF", ktorá sa uskutoční 4.- 7. septembra 2017 pre 1 (jednu) osobu (ďalej len "cena" alebo "zájazd, s tým, že počet cien je 6. Destinácia – Portugalsko. Ak sa termín bude musieť meniť z organizačných dôvodov zmeniť, tieto informácie budú zverejnené najneskôr 1 mesiac pred konaním zájazdu. Každá cena zahŕňa náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie pre jednu osobu. Zájazd bude organizovaný cestovnou kanceláriou vybranou na základe výberového konania spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. a na základe zmluvy o zájazde uzavretej medzi spoločnosťou BASF Slovensko spol. s r.o. a príslušnou cestovnou kanceláriou.

  6. Vznik nároku na cenu:

  Nárok na cenu vznikne:

  A: 6 účastníkom, ktorí zakúpia v súťažnom období súťažné prípravky v objeme (litre / kilogramy) a nákup podložia kópiami faktúr.

  Výhercovia cien budú o vzniku nároku na cenu informovaní do 27.8.2017 emailom, alebo telefonicky.

  7. Spôsob uverejnenie výsledkov súťaže

  Výsledky súťaže zverejní organizátor súťaže do 27.8. 2017 na svojich internetových stránkach - www.agro.basf.sk.

  8. Všeobecné podmienky

  •   Spoločnosť BASF si vyhradzuje právo meniť kedykoľvek pravidlá aj jednotlivé bonusy, ako aj celú súťaž zrušiť.
  •   Účasťou v súťaži "Poznávajme svetová vína s BASF“ potvrdzuje každý účastník súhlas s podmienkami súťaže.
  •   Kontaktná osoba týmto udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, adresa. Tieto osobné údaje budú spracúvané na marketingové účely priamo spoločnosťou BASF Slovensko spol. s r.o. (Správca) alebo jej spracovateľom. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné. Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane i manuálne v elektronickej aj papierovej forme.

  Kontaktná osoba ďalej udeľuje svojim podpisom súhlas so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. na svoju e-mailovú adresu alebo formou SMS.

  Kontaktná osoba súčasne súhlasí s tým, že vyššie uvedené osobné údaje môžu byť odovzdané - (i) spoločnostiam v rámci EÚ / EHP patriacich do koncernu spoločnosti BASF SE a to za účelom vytvorenia a odovzdania vlastné ponuky obchodov a služieb, a to aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný do 31.12.2025. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je udeľovaný na dobu neurčitú. Kontaktná osoba môže kedykoľvek úplne alebo len čiastočne písomne ​​ktorýkoľvek zo súhlasov, na adrese spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. alebo na info-agrosk@basf.com, odvolať.

  Kontaktná osoba má (i) právo prístupu k informáciám týkajúcich sa jej osobných údajov, (ii) právo na opravu týchto osobných údajov či ich odstránenie z databázy. Kontaktná osoba má právo požadovať od správcu vysvetlenie na spracovanie osobných údajov a ich zmien v alebo požadovať, aby správca odstránil závadný stav či vykonal opravu, ak zistí alebo sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou jeho súkromia a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania.

  Viac informácií u regionálnych zástupcov BASF alebo na www.agro.basf.sk