TOP
Produkty

Využívanie technológií na presné poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je dnes omnoho zložitejšie než v minulosti. Nepredvídateľnosť počasia, regulácia škodcov a buriny, vývoj trhových cien, nedostatok prírodných zdrojov – a to všetko vo svete, ktorého populácia sa blíži k deviatim miliardám. Tieto problémy vyžadujú, aby spoločnosť BASF naďalej vytvárala inovačné riešenia pre pestovateľov, a pomáhala im tak v úlohe živiť hladnú planétu.

Spoločnosť BASF ako líder v odvetví so širokým portfóliom fungicídov, insekticídov, herbicídov a prostriedkov na ošetrenie osiva pomáha poľnohospodárom zvyšovať výnosy a kvalitu úrody trvalo udržateľným spôsobom. Naše technológie rozvíjajú kultúru inovácií súbežne s potrebami zákazníkov a ich cieľom je zabezpečiť, aby boli plodiny zdravšie, silnejšie a odolnejšie voči faktorom stresu, ako je napríklad teplo či sucho.

Spoločnosť BASF ponúka tiež množstvo inteligentných riešení problémov so škodcami v mestách aj na vidieku. Od produktov na ochranu budov pred termitmi až po sieťky na komáre, ktoré účinne pomáhajú v boji proti šíreniu chorôb prenášaných parazitmi, pomáhame našim zákazníkom chrániť domovy, stravovacie zariadenia a obchodné prevádzky pred škodcami.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Biotechnológie pre trvalo udržateľný rast poľnohospodárstva

Rastlinné biotechnológie predstavujú modernú technológiu šľachtenia osiva. Aktivity spoločnosti BASF v tejto oblasti sú sústredené v divízii pre rastlinné vedy BASF Plant Science, ktorej poslaním je pomáhať pestovateľom držať krok s narastajúcim dopytom po vyššej produktivite a lepšej výžive. V špičkových biotechnologických centrách pracuje približne 800 zamestnancov, ktorí sú integrovaní do celosvetovej vedeckej siete s množstvom akademických partnerov. Vedecko-výskumné portfólio divízie pre rastlinné vedy BASF Plant Science sa zameriava na vývoj vlastností rastlín pre zvýšenie výnosov a ochranu úrody. Táto záštita stojí na troch pevných pilieroch: prvým sú vlastnosti zamerané na priame zvyšovanie výnosov a zlepšenie stresovej tolerancie plodín; druhým sú vlastnosti zamerané na toleranciu voči herbicídom a tretím pilierom je zvyšovanie schopnosti rastlín odolávať hubovým ochoreniam.

Funkčná starostlivosť o plodiny

Prostredníctvom svojho nového odvetvia Funkčnej starostlivosti o plodiny spoločnosť BASF rozširuje obsah pojmu ochrana plodín. Využívame inovácie z oblasti chémie a biológie v troch ťažiskových oblastiach s cieľom pomáhať pestovateľom v ich budúcich úspechoch. Týmito oblasťami sú: Hospodárenie s pôdou, Riešenia pre osivo a Starostlivosť o plodiny.

Zameriavame sa na riešenia efektívneho hospodárenia s nedostatkovými zdrojmi, ako je voda, živiny či orná pôda, ktoré pomáhajú poľnohospodárom zvyšovať výnosy trvalo udržateľným spôsobom. V oblasti Riešení pre osivo kombinujeme moderné chemické a biologické prostriedky na ošetrenie osiva, očkovacie látky, polyméry a farbivá, aby sme od samého začiatku dosiahli lepšie zdravie osiva a vyšší výnosový potenciál. Okrem toho ponúkame biologickú reguláciu a produkty pre listy, ktoré prekračujú rámec bežnej regulácie škodcov.

Trávniky, okrasné rastliny a úprava krajiny

Odborné skúsenosti spoločnosti BASF v oblasti zdravia a ochrany rastlín ďaleko presahujú poľnohospodárstvo. Nezabúdame ani na potreby správcov golfových ihrísk, profesionálnych športovísk a okrasných trávnikov, ktorým pomáhame udržiavať svieže a zdravé trávnaté plochy. Pomáhame komerčným pestovateľom škôlok a skleníkov v boji proti škodcom a ochoreniam ako aj v starostlivosti o zdravie rastlín. Spolupracujeme tiež s odborníkmi z oblasti lesníctva a úpravy krajiny v oblasti starostlivosti o lesy, zalesnené plochy a územia s rôznym porastom. Pre domácich záhradkárov predávame rôzne druhy červov prospešných v boji proti záhradným škodcom.

Hubenie škodcov

Rast svetovej populácie, narastajúca urbanizácia, vyššie príjmy domácností a intenzívnejšia výroba potravín – tieto celosvetové problémy vytvárajú atraktívne prostredie pre škodcov po celom svete, čo má za následok čoraz väčšie problémy s hygienou, straty na úrode, škody na budovách a prenos chorôb.

Spoločnosť BASF ponúka riešenia aj na tieto problémy. Jej riešenia siahajú od nápravy škôd spôsobených hlodavcami na poľných plodinách až po udržiavanie čistoty a ochrany domovov, stravovacích zariadení a obchodných prevádzok pred škodcami. Naša sekcia Boja proti škodcom v mestách a na vidieku bojuje proti súčasným problémom so škodcami pomocou inovatívnych, vysoko účinných a trvalo udržateľných riešení pre odborníkov v oblasti hubenia škodcov, poľnohospodárov a správcov skladových priestorov.

Verejné zdravie

Ochorenia spôsobené prenášačmi parazitov denne nepriaznivo ovplyvňujú životy miliónov ľudí. Okrem individuálnych tragédií si tieto ochorenia vyžadujú obrovské sociálne a hospodárske náklady na postihnuté oblasti a obmedzujú rast a rozvoj. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že najúčinnejším opatrením na zabránenie prenosu ochorení prenášaných hmyzom je naďalej regulácia ich prenášačov. Odvetvie spoločnosti BASF Verejné zdravie je súčasťou divízie Poľnohospodárske riešenia a ťaží z inovatívnej sily rozsiahleho výskumno-vývojového reťazca ako aj svetových odborných poznatkov v oblasti insekticídov. Spolupracujeme s miestnymi aj svetovými partnermi na zmierňovaní týchto ničivých ochorení a dbáme o to, aby postihnuté spoločenstvá neboli samy vo svojom úsilí o zlepšenie kvality života.

Výživa zvierat

Spoločnosť BASF je popredný a inovatívny dodávateľ prísad do krmív pre výživu hospodárskych a domácich zvierat. Naše výrobky pomáhajú poľnohospodárom chovať vitálne zvieratá, efektívnejšie využívať krmivo a dosahovať špičkové výsledky.

Všeobecné obchodné podmienky