Välj en BASF-webbplats
  Växtskydd Comet® Pro

  Comet® Pro

  Det oundgängliga strobilurinet för att begränsa risk och driva på avkastning.

  Mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor. Behandling av stråsäd får endast ske på våren och ej senare än 35 dagar före skörd. Behandling av sockerbetor får ej ske senare än 28 dagar före skörd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

  Sammanfattning av fördelar
  Fördelar med användning av Comet® Pro:
  Den starkaste strobilurinen på marknaden
  Effektiv mot rost, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka
  Höjer skörden i stråsäd genom tankblandning med triazoler
  Ökar skörd och sockerinnehåll i sockerbetor
  Ger högre skörd och bättre kvalitet i fodermajs
  Ökar grödans stresstolerans (kyla, torka mm)
  Comet® Pro

  Verksam beståndsdel: Pyraclostrobin 200 g/l (19,2% w/w)
  Formulering: EC, Emulsionskoncentrat

   

  Produktbeskrivning
  Comet Pro tillhör andra generationens strobiluriner. Den aktiva substansen pyraclostrobin har en translaminär verkan med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar i stråsäd.
  Comet Pro tas upp mycket fort av växten redan efter några minuter har preparatet fastlagts på vaxskiktet och trängt in i bladet (translaminär verkan). Den snabba upptagningen av Comet Pro säkerställer en långtidseffekt och minimal förlust av den aktiva substansen i form av avtvättning (regnfasthet) och avdunstning.
  Comet Pro blockerar svampens cellandning och energiförsörjning som i sin tur påverkar andra vitala funktioner i svampen. Comet Pro fördelas effektivt i plantan och därigenom skyddas både gamla blad och nytillväxta delar av plantan. Det gör att Comet Pro finns på de delar av plantan där infektion uppstår eller uppstått. Detta säkerställer effekten och bidrar till höga merskördar.
  Comet Pro har en långtidseffekt på 3-5 veckor beroende på dos, svamptryck, väderlek, sortkänslighet, utvecklingsstadium på gröda och angreppsgrad av eventuell svamp. När stråsäden behandlas förebyggande med Comet Pro får man ett mycket fullgott skydd mot etablering av förekommande svampsjukdomar genom att förhindra sporgroning och etablering av hyfer. Vid behandling på etablerat svampangrepp förhindrar Comet Pro ytterliggare spridning av svampen men redan uppkomna skador kan inte tillbakabildas.
  Comet Pro är mycket selektiv i spannmål och bör inte ge behandlingsskador på gröda under normala behandlingsbetingelser. Behandla dock inte vid extrema väderleksbetingelser som höga temperaturer, torka eller vid intensivt solsken.

  Resistens
  Comet Pro tillhör Qol-fungiciderna, FRAC kod 11, och betraktas ha en hög risk för att utveckla resistens.
  Resistens är känd hos t.ex. vetets svartpricksjuka och mjöldagg. För att undvika uppbyggnad av resistens bör Comet Pro i spannmål blandas med en produkt med annat verkningssätt, t.ex. triazoler. Använd inte Comet Pro mer än två gånger per säsong i spannmål.
  Tidig behandling vid lågt infektionstryck minskar risk för resistensbildning. Använd doser (gäller både strobilurin och blandningspartner) som ger en effektiv bekämpning. Då det inte är möjligt att förutsäga den risk som föreligger för resistensutveckling pga. grödval, behandlingbetingelser och möjligheter till påverkan frånskriver sig BASF från ansvaret om eventuella skador till följd av resistensutveckling.

  Stråsäd

  Stråsäd
  Max. dos för Comet Pro är 1,25 l/ha och behandling max. två behandlingar per säsong. Karenstid: 35 dagar.
  Comet Pro bör blandas med ett annat svampmedel med annat verkningssätt för minskad resistensbildning, ge ett bredare verkningsspektrum och göra behandlingen mindre beroende av rådande behandlingsbetingelser. Beakta restriktioner hos blandningspartners. Alla behandlingar avser vårbehandling.

  Höstvete, vårvete och rågvete
  Bladfläckar och rost Comet Pro 0,3 - 0,6 l/ha + blandningspartner - DC 25-65.

  Råg
  Bladfläckar och rost Comet Pro 0,3 - 0,6 l/ha + blandningspartner - DC 32-65.

  Korn
  Bladfläckar, rost och mjöldagg Comet Pro 0,3 - 0,6 l/ha + blandningspartner - DC 37-49.

  Havre
  Bladfläcksjuka och kronrost Comet Pro 0,3 - 0,4 l/ha + blandningspartner - DC 37-39.

  Högst dosering bör användas i sjukdomsmottagliga sorter eller vid högt smittotryck och i fuktiga perioder. Lägst dosering används i resistenta sorter och vid lågt smittotryck.

  Sockerbetor

  Mjöldagg, ramularia, cercospora och rost Doseringen är 0,6 l/ha. Engångsbehandling: 0,6 l/ha Comet Pro i mitten av juli till början av augusti. Två behandlingar: 0,6 l/ha Comet Pro i mitten av juli till början av augusti, upprepa med 0,6 l/ha Comet Pro minimum 7 dagar senare. Karenstid: 28 dagar.
  Bekämpa så snart synliga symptom (fläckar) uppträder, vanligtvis första halvan av augusti. Vid starka angrepp i känsliga sorter och sen upptagning rekommenderas upprepade behandlingar. Behandling skall bara utföras i fält i god tillväxt och inte under extrema väderlekssituationer (torkstress, stark solsken).

  Fodermajs

  Mot svampsjukdomar som majsens bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka. Dosering är 0,5 - 1,0 l/ha Comet Pro från stadium 30 eller då synligt angrepp observerats fram till stadium 65.
  Den maximala dosen är 1,0 l/ha Comet Pro och kan ges som en engångsbehandling eller som en delad behandling med 1 till 3 veckors intervall. Den totala doseringen under säsongen får vara maximalt 1 l/ha.

  Produkt hantering

  Tillredning
  Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt Comet Pro + blandningspartner under omrörning samtidigt som tanken fylls med vatten. Omrörningen i tanken bör vara igång vid transport till fältet samt under utsprutningen.

  Blandbarhet
  Blandbarhet har inte testats enligt standardmetoder. Comet Pro är enligt lab-tester fysiskt och kemiskt blandbart med Flexity SC (använd skumdämpare), Cycocel Plus, Cerone, Terpal (vid blandning med Terpal sänk Terpaldosen), Moddus M, Starane 180 EC, Starane XL, Hussar WG, Primus 50 SC, Steward 30 WG. Comet Pro är enligt fältförsök blandbart med Proline 250 EC, Armure, Stereo 312,5 EC, Barclay Bolt XL.
  Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts.

  Vattenmängd 
  100 – 400 l/ha.

  Regnfasthet 
  Comet Pro är regnfast en 1/2 timme efter behandling.

  Lagring
  Comet Pro skall lagras i utrymmen med mer än 5°C i oöppnade originaldunkar skyddat från solsken och andra värmekällor.

  Rostvakt