Välj en BASF-webbplats
  Växtskydd Cantus®

  Cantus®

  Svampmedel med den aktiva substansen boskalid, som har ett unikt verkningssätt för att undertrycka gråmöglet (botrytis).

  Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs.Behandling får ske senast vid full blom (stadie 65). All annan användning är otillåten.

  Sammanfattning av fördelarna
  Fördelarna med att använda svampmedlet Cantus®:
  Bekämpar bomullsmögel, alternaria och gråmögel
  AgCelence effekt – mindre känslig för torka och stress i plantan
  Säkrar en lång inlagringsperiod, som ger hög skörd
  Jämn avmognad, som ger dig ett mindre spill
  Flexibel behandlingstid, från begynnande blomning till full blom

  Verksam beståndsdel: Boscalid 50 %. Vattendispergerbart granulat.
  Formulering: WG, Vattenlösligt granulat

  Produktbeskrivning
  Cantus är ett systemiskt svampmedel som innehåller den aktiva substansen Boscalid, för användning mot svampsjukdomar i raps och rybs. Boscalid skiljer sig från både strobiluriner och de flesta andra svampmedlen i såväl verkningssätt och var i svampens livscykel den angriper.
  Boscalid påverkar cellandningen (Complex II), som kontrollerar nyckelfunktionerna i cellens membran samtidigt hindras all tillväxt av skadesvampen.
  Cantus påverkar svampen strax efter infektion har skett, sporspridning och vidare tillväxt av svampen förhindras. Cantus förhindrar även utveckling av mycel och sporer på de flesta svampsjukdomar som den är verksam mot. Cantus är både systemisk och translaminär, transporteras med saftströmmarna uppåt i växten och från bladets ovansida till undersidan. Detta gör att de delar av växten som inte träffas av sprutvätskan kommer att skyddas genom systemiska och translaminära effekten efter behandling.

  Resistens 
  Det finns ingen korsresistens till andra produktgrupper av svampmedel, det gör att svampar som uppnått resistens mot andra produkter kan bekämpas med Cantus. Cantus aktiva substans, Boscalid, tillhör FRAC grupp 7, SDHI-preparat.

  Rekommandation

  Raps och rybs
  Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum), svartfläcksjuka (Alternaria spp.,) torröta (Phoma lingam). Max 0,5 kg Cantus per gröda och säsong, dosen kan fördelas på 2 behandlingar.

  Höstraps och höstrybs

  Torröta (Phoma lingam) angrepp börjar redan på hösten i höstraps och syns som bladfläckar på bladen. Rapsen är som mest mottaglig från hjärtbladsstadiet fram till 2-4 örtbladsstadiet. Hög fuktighet ökar risken för infektion. Dos. 0,5 kg Cantus på hösten vid 4 – 6 blad.

  Torröta på våren 0,5 kg Cantus vid tillväxtens början – avslutad knoppbildning.

  Bomullsmögel & Svartfläcksjuka
  0,5 kg Cantus från blomningens början till full blom stadium 60 – 65.

  vårraps och vårrybs

  Torröta
  Angrepp på våren 0,5 kg Cantus vid tillväxtens början – avslutad knoppbildning.

  Bomullsmögel & Svartfläcksjuka
  0,5 kg Cantus från blomningens början till full blom stadium 60 – 65.

  Produkt hantering

  Tillredning
  Fyll halva spruttanken till 3/4 delar med rent vatten och starta omrörningen, tillsätt därefter uppvägd mängd Cantus försiktigt ned i spruttanken/preparat påfyllare och resterande mängd vatten fylls på. Sprutvätskan sprutas ut direkt efter beredning, omrörningen bör vara igång under hela sprutarbetet.

  Vattenmängd
  Oljeväxter 250 – 400 l/ha, den högre vattenmängden vid stor bladmassa och när en god nedträngning behövs.

  Blandbarhet
  Cantus är blandbart med de flesta ogräs-, insekts- och svampmedel som finns på svensk marknad. Läs alltid etiketterna före blandning. Cantus kan blandas med formulerade bor, magnesium och mangan produkter.

  Regnfast
  Cantus är regnfast två timmar efter behandling.

  Förvaring
  Cantus skall lagras i frostfritt utrymme i obruten och oskadad förpackning.