Saskatoon, Saskatchewan

Canada

Pike Lake Breeding Station